top of page

Privacy
beleid

Op deze pagina vind je ons privacybeleid. Vragen over ons privacybeleid? Laat je gegevens achter in het formulier op de Contact pagina en wij nemen snel contact met je op!

U neemt van ons software oplossingen af, als ook de dienstverlening die daaraan verbonden is. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Bijvoorbeeld als u stukken naar ons opstuurt, als u ons belt, e-mailt, of als u iemand van YourBI spreekt. Wij vinden het daarom belangrijk dat u weet dat u erop kunt vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw (persoons)gegevens omgaan. In deze verklaring geven wij u toelichting en leggen wij uit hoe wij dit precies doen.

Persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om iemand te identificeren of contact met iemand op te nemen. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

U kunt worden gevraagd om uw persoonlijke gegevens te verstrekken bij contact met YourBI. YourBI en haar partners mogen deze persoonlijke gegevens onderling uitwisselen en gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid. Ze mogen uw persoonlijke gegevens ook combineren met andere informatie om onze producten, diensten, materiaal en reclame aan te bieden en te verbeteren. U bent niet verplicht om de persoonlijke gegevens te verstrekken waarom we hebben gevraagd. Als u ervoor kiest om dit niet te doen, kunnen we u echter in veel gevallen geen producten of diensten aanbieden of antwoord geven op eventuele vragen die u hebt.
Hier vindt u een aantal voorbeelden van de persoonlijke gegevens die YourBI kan verzamelen en de manier waarop deze gegevens kunnen worden gebruikt.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld

Als u contact met ons opneemt of gebruikt maakt van onze diensten, kunnen we diverse gegevens verzamelen, waaronder uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, contactvoorkeuren, betaalgegevens en eventuele andere gegevens die u onverplicht aan ons heeft verstrekt. Dit is een onderdeel van onze bedrijfsvoering en noodzakelijk voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Wij verwerken geen persoonsgegevens die we niet rechtstreeks van u hebben verkregen. Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw werknemers aan ons doorgeeft, dan bent u verplicht om uw werknemers hierover te informeren.

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens

Met de persoonlijke gegevens die we verzamelen, kunnen we u op de hoogte houden van nieuwe producten en diensten,  updates met betrekking tot onze producten diensten en aankomende evenementen van YourBI. Als u niet op onze mailinglijst wilt staan, kunt u uw naam op elk gewenst moment verwijderen door ons telefonisch of via de e-mail hiervan op de hoogte te stellen.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens eveneens bij het maken, ontwikkelen, bedienen, aanbieden en verbeteren van onze producten, diensten, materiaal en reclame, en om verlies en fraude te voorkomen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om een identiteit te bevestigen, gebruikers te identificeren en de juiste diensten te bepalen.

Soms kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om belangrijke mededelingen te versturen, zoals berichten over aankopen en wijzigingen van onze voorwaarden en ons beleid. Aangezien deze informatie belangrijk is voor uw interactie met YourBI, kunt u ontvangst van deze mededelingen niet stopzetten.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor interne doeleinden zoals audits, gegevensanalyse en onderzoek om de producten, diensten en communicatie met klanten van YourBI te verbeteren.

 

Niet-persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken

We verzamelen ook gegevens die niet tot een bepaalde persoon kunnen worden herleid. We kunnen niet-persoonlijke gegevens voor willekeurige doeleinden verzamelen, gebruiken, overdragen en openbaar maken. Hier vindt u een aantal voorbeelden van de niet-persoonlijke gegevens die we verzamelen en hoe we deze gegevens kunnen gebruiken:

We kunnen gegevens verzamelen over activiteiten van klanten op onze website. Deze gegevens worden samengevoegd en gebruikt om gerichte informatie te verstrekken aan onze klanten en inzicht te krijgen in de gedeelten van onze website, producten en diensten waarvoor de meeste belangstelling bestaat. Samengevoegde gegevens worden beschouwd als niet-persoonlijke gegevens binnen het kader van dit Privacybeleid.

We kunnen gegevens verzamelen en opslaan over de manier waarop u onze diensten gebruikt.

 

Als we niet-persoonlijke gegevens combineren met persoonlijke gegevens, worden de gecombineerde gegevens behandeld als persoonlijke gegevens zolang de informatie gecombineerd blijft.

Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor bovenstaande doelen en geven de persoonsgegevens zonder uw toestemming of een andere grondslag nooit door aan derden. Als wij de gegevens wel met toestemming of een andere grondslag door mogen geven, dan leggen wij de derde dezelfde beschermings- en beveiligingsmaatregelen op als die wij zelf hanteren.

De verwerking vindt plaats op basis van een van de volgende grondslagen:

  1.    De verwerking is noodzakelijk voor het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst tussen u en YourBI;

  2.    De verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke verplichting;

  3.    Toestemming.

 

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt YourBI zich aan de regels die privacywetgeving voorschrijft, waaronder de Algemene Verordening Gegevens (AVG). Dit houdt in dat wij alleen persoonsgegevens verzamelen en verwerken als daar een grondslag en een doel voor is. Alleen de persoonsgegevens die nodig zijn worden verzameld en de persoonsgegevens worden vervolgens alleen voor dat specifieke doel verwerkt. Wij houden daarbij de aard van de persoonsgegevens in het oog en stemmen daarop een passend technisch en organisatorisch niveau van beveiliging af. U kunt er dus van uitgaan dat wij zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan.
 

Cookies en andere technologieën

De website en online diensten van YourBI kunnen gebruikmaken van cookies en andere technologieën zoals pixeltags en webbakens. Met deze technologieën kunnen we meer inzicht krijgen in het gedrag van gebruikers, zien welke delen van onze websites zijn bezocht en de doeltreffendheid van advertenties en zoekopdrachten op het web meten en vergroten. Wij behandelen de gegevens die worden verzameld door cookies en andere technologieën als niet-persoonlijke gegevens. Voor zover IP-adressen of soortgelijke aanduidingen echter worden beschouwd als persoonlijke gegevens volgens de lokale wetgeving, zullen we deze aanduidingen ook als persoonlijke gegevens behandelen. Evenzo zullen we gecombineerde gegevens behandelen als persoonlijke gegevens in het kader van dit Privacybeleid als niet-persoonlijke gegevens worden gecombineerd met persoonlijke gegevens.

YourBI maakt ook gebruik van cookies en andere technologieën om persoonlijke gegevens te bewaren als u onze website en online diensten gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt om uw ervaring met YourBI aangenamer en persoonlijker te maken.

Als u cookies wilt uitschakelen, neemt u contact op met uw browser aanbieder voor informatie over het uitschakelen van cookies. Als cookies zijn uitgeschakeld, zijn bepaalde functies op de YourBI website niet beschikbaar.

In onze e-mailberichten gebruiken we soms een doorklik-URL naar inhoud op de website van YourBI. Als klanten op een van deze URL’s klikken, worden ze via een afzonderlijke webserver naar de bestemmingspagina op onze website geleid. We houden deze doorklikgegevens bij om te bepalen naar welke onderwerpen uw interesse uitgaat en om de doeltreffendheid van onze communicatie met klanten te meten. Als u hiertegen bezwaar hebt, moet u ervoor zorgen dat u niet op tekst- of afbeeldingskoppelingen in e-mailberichten klikt.

Met pixeltags kunnen we e-mailberichten verzenden in een voor u leesbaar formaat en zien of u het e-mailbericht hebt geopend. We kunnen deze gegevens gebruiken om minder of geen berichten te verzenden aan klanten.

Openbaarmaking aan derde partijen

In bepaalde gevallen kan YourBI persoonlijke gegevens ter beschikking stellen aan strategische partners die samenwerken met YourBI om producten en diensten te verstrekken of die YourBI helpen om producten op de markt te brengen. Persoonlijke gegevens worden alleen door YourBI gedeeld om producten en diensten te verstrekken of te verbeteren. Persoonlijke gegevens worden nooit gedeeld met derde partijen voor marketingdoeleinden.

Dienstverleners

YourBI deelt persoonlijke gegevens met bedrijven die diensten aanbieden zoals informatieverwerking, kredietverlening, de verwerking van bestellingen van klanten, de levering van producten, het beheer en de bewerking van klantgegevens, dienstverlening aan klanten, het beoordelen van uw interesse in onze producten en diensten en het uitvoeren van klant- of tevredenheidsonderzoeken. Deze bedrijven zijn verplicht om uw gegevens te beschermen.

Anderen

Het kan voor YourBI noodzakelijk zijn (bij wet, naar aanleiding van juridische procedures of een rechtszaak en/of verzoeken van nationale of internationale overheden) om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken.

Daarnaast kunnen we uw gegevens vrijgeven als we vaststellen dat dit redelijkerwijze noodzakelijk is om onze algemene voorwaarden af te dwingen of om onze bedrijfsvoering of gebruikers te beschermen. Bovendien mogen we bij een reorganisatie, fusie of verkoop alle persoonlijke gegevens die we verzamelen, overdragen aan de betreffende derde partij.

Bescherming van persoonlijke gegevens

YourBI neemt de beveiliging van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Uw gegevens worden opgeslagen op onze online omgeving die volledig binnen Microsoft Azure draait welke ISO 27001, 9001 en 14001 gecertificeerd is en beveiligd is door een sha256bit SSL certificaat. Als uw persoonlijke gegevens worden bewaard bij YourBI, gebruiken we computersystemen met beperkte toegang op locaties met fysieke beveiligingsmaatregelen.

Integriteit en bewaartermijn van persoonlijke gegevens

YourBI maakt het makkelijk voor u om uw persoonlijke gegevens juist, volledig en actueel te houden.
De criteria om de bewaartermijn van uw persoonsgegevens te bepalen zijn: (a) de duur van de overeenkomst met YourBI, (b) het bestaan van een wettelijke bewaarverplichting of -termijn of (c) het bestaan van een (potentiele) claim of geschil in verband waarmee de gegevens bewaard zouden moeten worden. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van u, maar deze gegevens blijven natuurlijk wel van u. Wij verlenen u toegang tot andere persoonlijke gegevens die wij bewaren en verschaffen u hiervan een kopie.

Sites en diensten van derde partijen

De websites, producten en diensten van YourBI kunnen koppelingen bevatten naar websites, producten en diensten van derde partijen. Onze producten en diensten kunnen ook producten of diensten van derde partijen gebruiken of aanbieden.

Gegevens die worden verzameld door derden, die locatiegegevens en contactgegevens kunnen bevatten, vallen onder hun privacybeleid. Wij raden u aan om kennis te nemen van het privacybeleid van deze derde partijen.

De inzet van ons bedrijf voor uw privacy

We communiceren onze privacy- en veiligheidsrichtlijnen aan alle werknemers van YourBI en handhaven stringente privacymaatregelen binnen het bedrijf om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Vragen over privacy

Als u vragen of opmerkingen hebt over het Privacybeleid van YourBI of de verwerking van gegevens of als u een klacht wilt indienen over een mogelijke schending van de lokale privacywetgeving, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website.

Vragen over privacy of verzoeken tot toegang tot gegevens of het downloaden ervan, worden verwerkt door een gespecialiseerd team dat deze vragen of verzoeken beoordeelt. Dit team zal proberen het specifieke probleem of verzoek waarmee u zich tot ons wendt, op te lossen. Als het probleem van inhoudelijke aard is, wordt u – indien nodig – om nadere informatie gevraagd. Alle inhoudelijke verzoeken worden beantwoord. Als u niet tevreden bent met het ontvangen antwoord, kunt u uw klacht doorgeven aan het relevante klachtenorgaan in uw rechtsgebied. Als u ons er om vraagt, zullen we trachten u informatie te geven over relevante klachtenprocedures die van toepassing kunnen zijn op uw situatie.

Het Privacybeleid van YourBI kan worden gewijzigd. Als het beleid ingrijpend wordt aangepast, wordt hiervan melding gemaakt op onze website en wordt het bijgewerkte Privacybeleid op de website gepubliceerd.

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door de organisatie of wenst u gebruik te maken van een van de bovenstaande rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact opnemen met ons via info@yourbi.nl.

bottom of page