top of page

Algemene
voorwaarden

Op deze pagina vind je onze algemene voorwaarden. Vragen over onze algemene voorwaarden? Laat je gegevens achter in het formulier op de Contact pagina en wij nemen snel contact met je op!

   Art. 1 Toepassing

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen YourBI en haar Klant (hierna: “de Klant”).

 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd.
   

   Art. 2 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend en gelden ten hoogste voor 1 maand.

 2. YourBI kan niet aan een offerte worden gehouden, indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 3. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige en/of vervolgopdrachten.
   

   Art. 3 Uitvoering

 1. YourBI zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen haar dienstverlening optimaal en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek. Uitvoeringstermijnen van YourBI zijn indicatief.

 2. Het is YourBI toegestaan om de overeenkomst in fasen uit te voeren en deze fasen afzonderlijk te factureren. YourBI kan de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de Klant de deelfactuur voor het reeds opgeleverde deel dan wel de daarop betrekking hebbende voorschotnota betaald heeft.

 3. YourBI is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden en is bevoegd een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van die derde namens de Klant te aanvaarden.

 4. Alleen indien YourBI alle relevante en juiste informatie tijdig ontvangt, kan zij haar inspanningsverplichting nakomen. Bij onjuiste en/of niet tijdige en/of niet volledige aanlevering van deze informatie kan YourBI haar werkzaamheden opschorten zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade en kosten. Eventueel hierdoor veroorzaakt meerwerk is voor rekening van de Klant.

 5. De Klant is verplicht om er voor te zorgen dat de geldende voorschriften inzake informatiebeveiliging worden nageleefd. De Klant verplicht zich haar personeel of door haar ingehuurde derden juist en volledige te instrueren zodat deze voorschriften correct worden nageleefd.

 6. De Klant zal zich er maximaal voor inspannen dat gebruik van de Dashboards veilig geschiedt. De Klant is verantwoordelijk voor door haar medewerkers, en eventueel op verzoek van de Klant door YourBI, ingevoerde gegevens.
   

   Art. 4 Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van YourBI is beperkt tot de door de verzekeraar van YourBI te verstrekken uitkering. Indien de aansprakelijkheid van YourBI door de verzekeraar niet of niet volledig is gedekt, dan is de aansprakelijkheid van YourBI beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende dienst, waarbij in geval van een duurovereenkomst ten hoogste zal gelden het factuurbedrag over een periode van 12 maanden. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van YourBI beperkt tot een bedrag van maximaal € 15.000,-.

 2. YourBI is nimmer aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is voor de door haar ingeschakelde derden.

 3. De Klant zal YourBI op eerste verzoek vrijwaren tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot de verwerking van door de Klant of ten behoeve van de Klant ter beschikking gestelde gegevens, waaronder persoonsgegevens. De Klant is verantwoordelijk voor de inhoud van de gegevens.

 4. YourBI is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld gevolgschade, gederfde omzet, verlies van data en/of productiecapaciteit en schade door bedrijfsstagnatie.
   

   Art. 5 Facturatie, prijzen en betaling

 1. Prijzen en tarieven zijn exclusief btw.

 2. Betaling van de eenmalige kosten en de abonnementskosten, zoals overeengekomen in de dienstverleningsovereenkomst, dient vooraf te geschieden bij wijze van automatische incasso per maand in de eerste week van de betreffende maand.

 3. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is YourBI gerechtigd haar dienstverlening op te schorten, ook voor andere opdrachten van de Klant dan waarop de onbetaalde facturen betrekking hebben. YourBI is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade.

 4. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surséance van betaling van de Klant heeft YourBI het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle verplichtingen, waaronder betalingsverplichtingen, van de Klant zijn dan direct opeisbaar.

 5. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim en is dan over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.

 6. Alle kosten die door YourBI moeten worden gemaakt ter voldoening van de vordering in en buiten rechte komen voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten, met een minimum van € 150,-.
   

   Art. 6 Overmacht

 1. YourBI is niet aansprakelijk, indien zij door overmacht of onvoorziene omstandigheden niet in staat is of in staat is geweest om haar verplichtingen na te komen.

 2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van YourBI onafhankelijke omstandigheid, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen internetstoringen, telecommunicatiestoringen/storingen in het elektronisch berichtenverkeer, het onverwacht uitvallen van derden, bedrijfsstoornis, technische mankementen, de gevolgen van natuurgeweld, werkstaking etc. Dit alles ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij derden die door YourBI bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 4. Reeds verrichte werkzaamheden zullen alsdan tegen de gebruikelijke tarieven worden gefactureerd.
   

   Art. 7 Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die YourBI bij de uitvoering van de overeenkomst ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot software, updates, nieuwe versies van de software, adviezen en documenten, komen toe aan YourBI en/of haar licentiegevers.
   

   Art. 8 Geheimhouding

 1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de door of namens de andere Partij verstrekte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, tenzij een wettelijke plicht tot openbaarmaking van die gegevens gebiedt.

 2. Partijen zijn tevens gehouden deze geheimhouding op te leggen aan de door haar ingeschakelde derden.
   

   Art. 9 Toepasselijk recht en geschilbeslechting

 1. Op de overeenkomst tussen YourBI en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Geschillen zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van YourBI. Niettemin heeft YourBI het recht om de kwestie voor te leggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
   

   Art. 10 Overige bepalingen

 1. YourBI is gerechtigd te allen tijde haar prijzen en tarieven te wijzigen, en zal haar tarieven in ieder geval jaarlijks wijzigen conform het prijsindexcijfer van het CBS voor zakelijke dienstverlening.

 2. Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk in lijn ligt daarmee en blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

 3. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden, zoals te vinden op de website www.yourbi.nl zal gelden.

bottom of page